RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Youme Complex Katarzyna Piwońska z siedzibą w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 25/9, (dalej: Youme Complex lub Firma) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Youme Complex  z siedzibą w Suchym Lesie (ul. Szkółkarska 25/9, 62-002 Suchy Las), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

NIP: 7811041491, REGON: 301942309

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

ul. Szkółkarska 25/9. 62-002 Suchy Las lub drogą e-mailową pod adresem: youme.biuro@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu klientom produktów, które są wykorzystywane przez Klientów w ich bieżącej działalności, w celu utrzymania sprawnego parku maszyn oraz realizowania usług oferowanych przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Youme Complex  ujawnionym w CEIDG . Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Firma mogła tworzyć oferty handlowe oraz marketingowe  i dostarczać swoim klientom oferowane przez Firmę produkty.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom Youme Complex kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, jak również w celach statystycznych.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

6. Firma nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są klienci Youme Complex prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:

8.1.     działalności transportowej

8.2.     działalności produkcyjnej,

8.3.     działalności sprzedażowej.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przez Youme Complex  przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

10.1.  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

10.2.  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

10.3.  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

10.4.  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

10.5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

10.6.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

11. Z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:

11.1.     kontakt e-mailowy pod adresem: youme.biuro@gmail.com

11.2.     kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szkółkarska 25/9, 62-002 Suchy Las.

12. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

14. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.